Skladem Skladem  skladem posledni kusy Dochází  skladem neni Vyprodáno

Životnost, pracovní cykly (všechny baterie)

Průměrná životnost olověné sady baterií je 150 - 250 nabíjecích cyklů.
Průměrná životnost LiFePo4 baterií je 800-1200 cyklů, Li-Ion přibližně 500-900 cyklů.

Nejdelší životnost zaručí vybíjení baterie pouze z 20% její plné kapacity. Což je ovšem v reálu pouze pár kilometrů jízdy.

POZOR - vyjíždění baterie z 80-100% její plné kapacity značně snižuje její životnost (klidně i o polovinu!!!).

Čím méně je před dalším nabíjením akumulátor vybit, tím více cyklů je ve výsledku dosaženo.

Další faktory ovlivňující životnost jsou okolní teplota (pro provoz baterií je ideální teplota 18 – 25°C), minimální vlhkost prostředí a samozřejmě správný způsob nabíjení.

Pokud baterie pracují dlouhodobě za vyšších či nižších teplot (tj. nad 28°C a pod +10°C), dochází k progresivnímu zkrácení jejich životnosti!

Zimní či jiná delší odstávka z provozu

V zimní či jiné delší odstávce koloběžky z provozu je nutné olověnou baterii 1* měsíčně dobít (u baterií Li-Ion a LiFePo4 pak 1x za 6-8 týdnů).

Je prokázáno, že bateriím (všem typům) nesvědčí dlouhé skladování bez zátěže. Doporučujeme koloběžku alespoň 1x za 3-4 týdny projet ideálně 5-10 km jízdou, aby se baterie přirozeně vybila a dostala se tím pod zátěž! Po jízdě je nutné ji dle Návodu k použití znovu nabít.

Balancování akumulátorů

Pro dosažení dlouhé životnosti je doporučeno provádět pravidelně balancování (dobití všech článků na stejnou úroveň).

Balancování olověné sady je doporučeno provádět 1x za 30 nabíjecích cyklů - klidně častěji (min. však 1x za rok). Balancování olověných baterií lze vyřešit i svépomocí pomocí profesionálního Balanceru, který vybalancuje (srovná) všechny články na stejnou úroveň. Druhou možností (ne tak profesionální), je použití balanční nabíječky pro 12V články a nabíjet článek po článku (pozor nesmí být nabíjeno auto-nabíječkou!).

U lithiových baterií (LiFePo4, Li-Ion) je doporučeno provádět balancování min. 1x za 50 nabíjecích cyklů (min. však 1x za rok). Balancování lithiových baterií nelze vykonat svépomocí. Zde je nutné vyhledat odbornou pomoc. Naše firma provádí balancování všech námi dodávaných baterií. U lithiových baterií nové generace (s komunikačním portem) lze balancování provádět svépomocí - lze si k tomu pořídit profesionální balancer (součástí naší nabídky).

Upozornění

Ba­te­ri­ím ško­dí vlh­ko a ex­trém­ní tep­lo­ty. Ba­te­rie by pro­to nemě­ly být vy­sta­vo­vá­ny pří­mé­mu slun­ci či mra­zu, ani by ne­mě­ly zů­stá­vat ve vlh­kém pro­stře­dí ne­bo dokon­ce ve vo­dě. V těch­to pří­pa­dech mů­že do­jít ke ko­ro­zi a po­ško­ze­ní jednotlivých sou­čás­tí ba­te­rie. Po­kud ba­te­rie ne­by­la vy­sta­ve­na vlh­ku pří­liš dlou­ho, je mož­né ji otřít do su­cha a ne­chat 48 ho­din vy­schnout v po­ko­jo­vé tep­lo­tě.

Skladování olověných akumulátorů

Olověné akumulátory se musí vždy skladovat a udržovat v plně nabitém stavu, jinak hrozí tzv. sulfatace elektrod vedoucí k rapidnímu snížení kapacity. Pro skladování je doporučeno suché a chladné prostředí a teplota 10-15°C. Upozorňujeme - pokud je akumulátor vybitý, může zmrznout už při teplotě mínus 1°C. Naopak v (plně) nabitém stavu odolá bez úhony i teplotám pod bod mrazu -10°C. Zmrznutí akumulátoru znamená zpravidla jeho zničení nebo výrazné zkrácení životnosti!

K nabíjení baterie používejte výhradně výrobcem dodanou nabíječku. V případě, že chcete použít jinou, je nutné si typ nabíječky nechat schválit prodejcem baterie, jinak hrozí nezáruční poškození celé baterie!

V případě, že byla baterie uskladněna v prostředí s teplotou nižší jak 3°C je potřeba před započetím nabíjení nechat baterii min. 4 hodiny ohřát v teplotě převyšující 10°C!

Skladování lithiových akumulátorů (LiFePo4, Li-Ion)

V zimní či jiné delší pauze (kde je předpoklad nepoužití baterie delší jak 6 týdnů) neskladujte lithiovou baterii v plně nabitém stavu. Dlouhodobé skladování lithiové baterie v plně nabitém stavu baterii škodí. Uskladnění baterie v zimním období proveďte při cca. 60-70% její celkové kapacity. Toho docílíte jednoduchým způsobem - baterii plně nabijte a následně ji vybijte cca. 5-8 km jízdou. Tím docílíte požadované "skladovací kapacity". Po každých 6-8 týdnech nečinnosti baterii dobijte po dobu 45-60 minut.

Baterii skladujte na chladnějším suchém místě, ideálně při +10 až +15 °C. K nabíjení baterie používejte výhradně výrobcem dodanou nabíječku. V případě, že chcete použít jinou, je nutné si typ nabíječky nechat schválit prodejcem baterie, jinak hrozí nezáruční poškození celé baterie!

V případě, že byla baterie uskladněna v prostředí s teplotou nižší jak 3°C je potřeba před započetím nabíjení nechat baterii min. 4 hodiny ohřát v teplotě převyšující 10°C!

Důležité upozornění - týká se pouze "Li-Ion" akumulátorů

Před každým nabíjením své "Li-Ion" koloběžky se přesvědčte, že lze koloběžku zapnout (tj. akcelerátor nebo tachometr svítí, koloběžka je pojízdná).

Pokud koloběžku nelze zapnout (aktivovat) pak nepřipojujte nabíječku a kontaktujte svého prodejce pro další řešení! Důvodem je fakt, že nabíjení zcela vybitého Li-Ion akumulátoru může v extremním případě znamenat jeho samovznícení!

Pokud lze koloběžku zapnout avšak k nabíjení dochází po delší odstávce z provozu (baterie ovšem nebyla dobíjena a skladována dle návodu k použití) je nutné baterii nabíjet pod neustálým dozorem! Toto nabíjení doporučujeme provádět na místě, kde v blízkosti nejsou žádné hořlavé materiály (ideálně ve venkovním prostranství).

Po ukončení nabíjecího procesu (nabíječka svítí zeleně) je nutné nabíječku neprodleně odpojit od koloběžky! Pokud nemůžete zaručit, že nabíječku odpojíte včas, doporučujeme zakoupit "spínací hodiny s časovačem" a zde nastavit celkový čas nabíjení. Při použití "spínacích hodin" je však nutné myslet na to, že se spínací hodiny další den znovu aktivují a tím by došlo k přebíjení akumulátoru.

ESSOX banner eshopy 200x350px v3 resized